Prezidente CI Esplika Kódigu Étika ba Ofisiál Komunikasaun Sosiál hosi Instánsia Públiku

Dili - Prezidente Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), Virgílio da Silva Guterres, esplika kona-ba Kódigu Étika Jornalístika, ba jornalista no ofisiál hosi meiu komunikasaun iha instituisaun públiku sira. 

Prezidente CI, Virgílio Guterres esplika, treinamentu ida ne’e ba dala rua “Tamba ne’e, Conselho de Imprensa mai atu fahe esperiénsia ba sira oinsá iha ita nia komunikasaun liu-liu iha jornalizmu nian kontinua kaer metin prinsipiu ne’ebé halo ita sensitivu ba jéneru,” Prezidente CI hato’o kestaun ne’e iha treinamentu daruak ba  ofisiál meiu komuniasaun sosiál hosi instánsia públiku sira ne’ebé hala’o iha salaun JL Vila Fatuhada, Sesta (05/10). 

Prezidente hatutan, nia parte mai fahe esperiénsia ne’e liu liu mós fahe Kódigu Étika ba Jornalista sira nian ne’ebé durante ne’e Conselho de Imprensa produs ba partisipantes treinamentu nian.

“Ha’u hanoin Kódigu Étika Jornalístika ne’e importante tamba pelumenus sira iha entendimentu ida katak iha Kódigu Étika ne’e mós difini kona-ba oinsá ita la halo diskriminasaun bazeia ba jéneru, bazeia ba rasa, no bazeia ba reliziaun ida ne’e mak importante atu sira bele entende,” dehan Virgílio da Silva Guterres.

Diretora Movimentu Feto Foinsa’e (MOFFE), Jacinta Lúcia, dehan tarjetu ba formasaun ne’e ba mídia partidu sira nian, mídia governu nian, no mós ba mídia públiku balun ne’ebé sidauk konsege tuir formasaun primeiru. 

Nia dehan formasaun ida ne’e sira halo hodi bolu atensaun ba sira nian parseiru mídia sira, atu servisu hamutuk hodi divulga informasaun ba sosiedade atu promove igualdade jéneru.

Tuir nia realizasaun formasaun ida ne’e mós atu haforsa Jornalista sira atu bele halo kobertura, reportajen no servisu sira nian sensivel bazeia ba Jéneru. 

“Liu-liu ita hare daudaun, aspetu ida ne’ebé kontinua iha públiku mak Jornalista sira nia publikasaun feto sai hanesan objetu ba públiku,” nia realsa.

Tamba ne’e nia esplika, hosi parte sira nian hakarak ba futuru, liu hosi formasaun sira hanesan ne’e, jornalista sira mós bele reforsa feto sira nia partisipasaun liu hosi informasaun, nomós oinsá kontinua promive feto poténsia sira iha partidu laran no feto poténsia iha kualker moris ne’ebé Timor-Leste iha.

Ema ne’ebe partisipa iha treinamentu ida ne’e ho total 20 resin. 


Imprimir   Email