Atividade

Previous Next

Conselho de Imprensa Realiza Sesaun Kalan Reflesaun iha Komemorasaun Trajédia Balibó ba Dala 44.

Balibó, Iha komemorasaun Trajédia Balibó ba dala 44, iha Postu Administrativu Balibó, Munisípiu Bobonaro, 15/10/2019, iha sesaun “Kalan Reflesaun I”, ho tema “Jornalizmu Livre atu  Asegura Direitu Umanu”., Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Mericio Juvinal dos Reis ‘Akara’, iha aprezentasaun hateten, “too agora ita seidauk iha Lei, Undang Undang Penyiaran, Lei Radio Divuzaun.”

Comment

Previous Next

Selebrasaun Trajédia Balibó 1975, Iha Valor As Tanba Valoriza Kontribuisaun Jornalista

Balibó, Iha serimónia komemorasaun akontesimentu Balibó ne’ebé jornalista estranjeiru nain lima hosi Australia no Nova Zelandia ho naran Brian Peters,  tinan 29, Malcolm Rennie, tinan 28, Gary Cunningham, tinan 27, Gregory Shackleton, tinan 29 no Anthony Stewart, tinan 21, mate wainhira hala’o kobertura kona-ba infiltrasaun militár Indonézia iha postu Administrativu Balibó, Munisípiu Bobonaru, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SECOMS), Mericio Juvenal dos Reis “Akara”, iha diskursu ko’alia katak, “knar jornalista importante los, la’ós de’it desimina informasaun maibé sira sai ajente ida defende direitu fundamental sidadaun nasaun ida ninian hanesan sira nain lima hatudu.”

Comment

Balibó V Mosu Tanba Vítima Jornalista Na’in Lima

Balibó, Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Jeferino Soares dos Santos, hatete loron Balibó V koñesidu tanba jornalista na’in lima ne’ebé mate hodi haklaken lia loos no terus povu Timor-Leste nian ba Mundu iha tinan 1975.

Comment

Conselho de Imprensa Komemora Trajédia Balibó V ba-dala 44

Balibó, Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), serbisu hamutuk ho Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL), Timor-Leste Press Union (TLPU) no Postu Administrativu Balibo, hodi komemora loron trajédia Balibo V, ba-dala 44. 

Comment