Previous Next

CI Hala’o Audiensia Ho MAE

Dili – Prezidente Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), Virgílio da Silva Guterres, Diretór Ezekutivu CI, Rigoberto Monteiro no ekipa CI, hala’o audiensia ho Ministru ba Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho, Vise-Ministru ba Administrasaun Estatál, Lino de Jesus Torrezão no ekipa MAE.

Iha audiensia ne’ebé hala’o iha salaun enkontru MAE, iha loron 9/10/2020 ne’e, CI aprezenta programa CI no konvida direita Ministru MAE no ekipa MAE, partisipa iha komemorasaun trajédia Balibó Five ne’ebé sei realiza iha Postu Administrativu Balibó, Munisípiu Bobonaro, iha loron 16/10 tinan ne’e. 

Prezidente CI, informa sobre asuntu, lala’ok no preokupasaun sira relasiona ho Conselho de Imprensa nia servisu liga ho Ministériu Administrasaun Estatál nia servisu hanesan dalan husi rotunda Xavier do Amaral too Bekora nu’udar avenida liberdade de imprensa ne’ebé daudaun habadak too de’it iha Kulu-hun, husu atu tau hikas fali avenida ne’e husi rotunda Xavier do Amaral too Bekora, relasiona ho ne’e, CI aprezenta mós ho nia razaun sira.

Prezidente CI mós informa kona-ba atividade sira ne’ebé sei realiza iha komemorasaun loron Balibó Five.

Iha tempu hanesan propoin atu tau naran ba dalan iha Balibó ho naran ne’ebé iha ligasaun ho Jornalista sira nia mate ba libertasaun Timor hahú husi 1975-1999.

Aleimne’e ko’alia mós kona-ba Lei Eleitorál hanesan kobertura eleitorál no direitu ba vota ambulante ba jornalista sira. 

MAE responde pozitivu ba asuntu hirak ne’ebé CI hato’o no sei koopera no kolabora ho CI iha hare ba asuntu sira ne’e no agradese ba konvite husi CI atu hola parte iha komemorasaun Balibó Five.


Imprimir   Email