Prezidente CI: Fahe Esprensia ba Jornalista Radiu Komunidade

BAUCAU, 26/02-Prezidente Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, fahe esperensia ba Jornalista Radiu Komunidade nomós Relasaun Publiku  Instituisaun Relevante seluk inklui reprezentante Juventude balun, iha Segundu sesaun Treinamentu Jourrnalizmu Kompriensivu.

Aprezentasaun ne’e Prezidente hato’o hafoin lori materia kona-ba Asuntu Jeneru iha treinamentu koprensivu ho tema, “ Hametin Jornalista Sira Nia Kompetensia Liuhosi Treinamento Jornalista Kompriensivu”.

Prezidente CI iha nia aprezentasaun, esplika kona-ba Jourrnalizmu Prespektiva Jeneru, nomós kapasidade atu halo diferensia entre Jeneru, Identidade Jeneru, Orientasaun Sexuál no Emansipasaun.

Liu hosi treinamentu ne’e, responsavel maximu CI ne’e fahe mos ba jornalista sira kona-ba Toleransia Narativa. “ Toleransia Narativa katak oinsa ita eskola liafuan sira ne’ebe ita uza hakerek notisia atu labele iha tendensia atu diskrimina ema ga sosiedade bazeia ba jeneru, ou bazeia ba orientasaun sexuál, ou bazeia ba estatutu sosiál”, nia sublina.

Nia mos hatete Violensia Sexuál mosu laos tamba Feto hatais badak maibe Mane sira mak hanoin badak.

“ se peskiza ne’e ita nia korespondente sira ba husu deit mane sira deit dala barak mane sira hatais badak deit, problema laos feto hatais badak ne’e, maibe sira nia hanoin ne’e mak badak”, nia dehan.

Prezidente CI mós agradese tebes tamba bele fahe hanoin balun ba maluk sira ne’ebe mai hosi Munisípiu Lautem, Viqueque, Manatuto, no Baucau, liu liu jourrnalizmu ho Prespektiva Jeneru no oinsa kapasidade atu halo diferensia entre Jeneru, Identidade Jeneru, Orientasaun Sexuál nomós Emansipasaun.

“ Materia ne’ebe ke dala ruma laos fasil, sai difisil liu tan i mos sai dezastre liu tan wainhira maluk jornalista sira la intende no la komprende lian saida mak ita intende kona-ba jeneru”, nia dehan.(CI)


Imprimir   Email