Konselleiru, Francisco Belo : Entrevista Importante Iha Servisu Jornalizmu

 

Dili, Membru Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), Konselleiru, Francisco Belo, hatete buat ne’ebé esensiál iha servisu jornalizmu mak intervista.

“Buat importante, esensiál iha servisu jornalizmu maka entrevista, jornalista sempre entrevista-entrevista, informa," Francisco Belo, wainhira apresenta matéria kona-ba tekniku intervista, ba partisipantes treinamentu journalizmu kompresivu fase daruak, hamutuk ema 27  (mane 15 no feto 12), iha Ótel Ramelau, Aimutin, Dili, quarta (10/10).

Iha treinamentu ba loron dahaat ne’e, Konselleiru ne’e esplika kona-ba teknika entrevista, preparasaun saida mak atu halo nomós matéria seluk ne’ebé tenki prepara molok ba entrevista.

Treinador ne’e  iha esperansa katak, materia ne’e bele sai bukae ba formandu sira iha pratika journalizmu, “espera matéria bele fó satisfasaun ba sira no bele sai mós bukae ba sira para aban bainrua, ” esplika treinador ne’ebé agora asume mós kargu nu’udar Prezidente Timor-Leste Press Union (TLPU).

Representante partisipantes interesadu ho matéria ne’ebe sira simu,“ohin aprende kona-ba téknika entrevista nomós molok ba entrevista ita tenke domina asuntu no tenke prepara perguntas” dehan Aquita Gomes, estudante departementu komunikasaun sosiál, UNITAL.

Partisipantes hosi Radio Komunidade Tokodede hosi Munisípiu Liquica, Eduardo T. Exposto, hatete iha treinamentu ne’e nia aprende kona-ba oinsa halo perguntas ne’ebé diak, “ha’u rasik aprende fali hanesan buat foun ida ba ha’u,” esplika Eduardo.


Imprimir   Email