CI Partisipa Iha Jornada Orsamental 2019

Dili, Atu promove planeamentu no orsamentu ho efisiensia no kualidade, Ministériu Finansas servisu hamutuk ho Gabinete Primeiru-Ministru realiza Jornada Orsamental 2019.

Ezekutiva Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), kompostu hosi Diretóra Ezekutiva CI, Ana Teresa Sequeira, Diretór Diresaun Administrasaun, Finansas, Aprovizionamentu no Logistic, Ermengildo da Costa, Fiskál Uniku, Joao Paulo Lorenco da Costa, partisipa iha Jornada Orsamental 2019, ho tema jerál, “Hamutuk Hametin Nasaun,” iha salaun Konferénsia Ministériu Finansas.

Diretór Diresaun Administrasaun, Finansas, Aprovizionamentu no Logistic (DAFAL) CI, Ermengildo da Costa,informa katak enkontru ne’e koalia kona-ba preparasaun pakote fiskal ba orsamentu géral estadu tinan 2019 nomós sustentabilidade fiskal, “Institutu hotu-hotu, liña Ministeriais, órgaun otonomu, sosiedade sivíl hotu hotu hamutuk hodi hanoin kona-ba saida mak prioridade liu iha 2019 nian,” esplika Ermengildo da Costa.

Nia hatete atraves husi enkontru ne’e CI teni identifika programa prioridades, “ida ne’e signifika saida ba Conselho de Imprensa, signifika katak ita tenke prorititiza programa ne’ebé importante ba Conselho de Imprensa hodi nune’e evita programa ne’ebé mosu insidensial,” dehan Diretór DAFAL CI ne’e.

Diretora Ezekutiva CI, Ana Teresa Sequeira, esplika katak, pontu importante ne’ebe CI identifika hosi jornada orsamental 2019, mak oinsa governu bele iha politika ezekusaun orsamentu ba desenvolvimentu nasional ne’ebé diak hodi garantia sustentabilidade orsamentu estadu.

“Hau nia hare katak Primeiru-Ministru konvoka enkontru ida ne’e atu lori ekipa tekniku sira atu esplika di’ak liutan kona-ba ezekusaun sira ne’ebe mak liu tiha no koalia kona-ba planu stratejiku dezenvolvimentu nian ne’ebe maka liga ba oinsa Governu nu’udar pilar importante hodi lidera dezenvolvimentu ninia lalaok.”deklara Ana Teresa Sequeira.

Diretora Ezekutiva CI ne’e hatete, iha enkontru ne’e Xefe Govvernu husu atu oinsa uza no gasta orsamentu estadu tuir nesecidade, “ilustrasi ida ne’ebe nia liga ho efisiensia, nia dehan hanesan ne’e, ami uluk iha ai laran kuandu ami ba fatin ne’ebe hahan barak ami han naton deit para keta halo ami nia kabun luan, wainhira ami ba fali fatin ne’ebe hahan laiha, ami han ituan deit para ami nia kabun labele mamuk, ne’e signifika ita tenke efisiensi iha ita nia utilizasaun,”esplika Ana Teresa Sequeira.


Imprimir   Email