CI Simu Vizita Kortezia SEKOMS

Dili - Tersa-Feira (27/06), Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), simu vizita kortezia Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Mericio Juvinal dos Reis “Akara” hodi hare kondisaun no rona direitamente difikuldade sira ne’ebé durante ne’e CI hasoru.

Vizita ne’e rasik simu direitamente husi Prezidente Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, hamutuk ho Konselleiru inklui Diretora Ezekutiva, Ana Teresa Sequeira, iha Kintal-Bo’ot-Dili.

Hafoin hasoru malu, SEKOMS Mericio Juvinal dos Reis “Akara”, ba jornalista sira hatete, vizita kortezia ida hodi bele kumprimenta, koñese malu no bele kria ambiente foun hodi hare saida mak Governu bele kolabora ba difikuldade sira ne’ebé CI hasoru, nunee bele buka solusaun no mós tulun malu ba susesu instituisaun ne’e rasik.

Mericio mós kestiona Estadu no Governu tenki rona no kontinua entende, komunidade no sosiedade sira nia hakarak, tanba ne’e hakarak ka lakohi tenke kolabora ba malu, liu-liu iha área Komunikasaun Sosiál.

“Ha’u mós hare ba sira nia kondisaun, ha’u hare iha buat tolu, fasilidade serbisu, infraestrutura, kuaze ida ne’e mak sai preokupasaun boot, no ha’u hare mós sira nia rekursu umanu, jestaun, ne’ebé iha dinámiku uitoan ita koko fó atensaun para ultra pasa tiha,” nia esplika.

Maibé nia parte mós dehan ba Conselho de Imprensa, tenke mantein serbisu ho profisionál, tanba instituisaun ida ne’e independente. “Tanba ne’e ita tenke fó fiar nafatin ba sira para mantein nafatin sira nia kódigu étika jornalístika nian, nune’e hotu-hotu bele la’o ho nia knaar ho hakmatek”, Mericio dehan.

Prezidente CI, Virgílio da Silva Gutrres, mós aproveita vizita ida ne’e hato’o parabéns no benvindu ba SEKOMS foun ne’ebé vizita ona Conselho de Imprensa ne’e. Oportunidade ne’e mós, Estrutura CI informa serbisu ne’ebé durante tinan rua nia laran ba SECOMS inklui mós nia dezafiu durante sira.

“Ami kontente tamba SEKOMS mai ko’alia abertamente atu hametin koordenasaun entre SEKOMS ho parseiru sira inklui mós Conselho de Imprensa,” nia dehan.

Konteúdu husi enkontru entre SEKOMS ho Conselho de Imprensa mós koko atu diskute oinsá atu desentraliza informasaun kona-ba notísia ne’e atu nune’e labele foku iha Dili de’it maibé mós ba iha esteriór no Munisípiu sira.

“Ita ko’alia papél RTTL sira no Rádiu Komunidade sira nian, katak oinsá iha koordenasaun entre órgaun Komunikasaun Sosiál sira ne’e, atu Rádiu Komunidade sira iha foho mós bele hetan informasaun kona-ba desizaun Polítika ruma ne’ebé Governu foti iha Nasionál, nune’e ita bele prienxe direitu Públiku atu informasaun ne’e katak la’ós ema sira iha Sidade ne’e mak bele asesu informasaun maibé ema foho mós bele asesu”, nia informa.

Prezidente CI mós hato’o urjentemente ba Governu atu tau matan ba RTTL,EP nune’e halo investimentu ida ne’ebé sufisiente ba infraestrutura instituisaun refere no mós ba nia rekursu umanu sira, nune’e mós rediknifika estatutu RTTL,EP nian hanesan órgaun serbisu públiku.

Virgílio da Silva Gutrres, apresenta mós preokupasaun seluk nune’e ba oin atu SEKOMS no Conselho de Imprensa hamutuk atu hahú ona Proposta Lei ou Elabora Lei kona-ba Rádio no Televizaun sira nian.

Hafoin enkontru entre SEKOMS ho Estrutura Conselho de Imprensa ne’e, entrega mós Relatóriu no Planu Conselho de Imprensa nian ba SEKOMS, ne’ebé entrega direitamente husi Prezidente Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres. (Prizaldo)


Imprimir   Email