Vaga: TOR BA KONSULTAN PLANU ESTRATEJIKU CONSELHO DE IMPRENSA PERIUDU 2017 - 2020

Iha periudu tinan fiskál 2016, Conselho de Imprensa dezenvolve deit dokumentu ida kona-ba enkuadramentu logical hodi determina objetivu estratejiku, programa no espetativa sira CI nian ba proposta orsamentu Conselho de Imprensa iha tinan fiskál 2016 no mos ba tinan fiskál 2017. Tanba natureza organizasaun ida ne’e foin mak estabelese, no sei iha prosesu harí estrutura ba sekretatiadu no mos iha prosesu dezenvolve padraun baziku funsionamentu Conselho de Imprensa. Nune’e iha tinan fiskál 2017 liu hosi plenaria Membru Conselho de Imprensa, loron 13 fulan Janeiru tinan 2017 deside atu dezenvolve Planu Estratejiku ida ne’ebé mak adekuadu no refleta hanoin sira hotu hosi benefisiariu no parseiru ne’ebé mak interligadu ho serbisu hotu CI nian. Nune’e resultadu hosi planu estratejiku ida ne’e bele sai hanesan matadalan ida ba planu asaun annual CI nian durante periudu mandatu serbisu membru CI to’o tinan 2020.


Imprimir   Email