Atividade

CI Apoiu Hala’o Advokasia Liberdade Online ba Labarik Feto Hosi Informasaun Laloos no Ladi’ak Liu Husi Atividade Girl Take Over

Dili - Iha loron 22 Setembru 2021, Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI), simu pedidu husi Plan Internasionál Timor-Leste (PITL), hodi hola parte iha atividade “Labarik Feto Asumi Pozisaun” ka “Girl Take Over” hodi reprezenta Prezidente Conselho de Imprensa.

Atividade ne’e nu’udar parte ida husi selebrasaun Loron Mundial ba Labarik Feto ne’ebé PITL organiza hamutuk ho parseiru sira iha kontinua halo kampaña advokasia liberdade online ba labarik feto hosi informasaun laloos no ladi’ak.

Objetivu husi atividade ne’e maka ajuda labarik feto no Joven feto sira iha atinje igualdade jéneru no hametin kooperasaun entre CI ho PITL no Komunidade em jerál liuliu labarik feto no Joven feto sira.

Nune’e iha loron 8 Outubru 2021, “Labarik Feto Asumi Pozisaun” ho naran Claudia Ximenes, husi Postu Administrativu Aileu Villa, Munisípiu Aileu ne’ebé daudaun eskola iha EBC Daisoli, ba Conselho de Imprensa no Prezidente Conselho de Imprensa, Virgilio da Silva Guterres hand over servisu ba Labarik Feto Asumi Pozisaun, Claudia Ximenes, ne’ebé hola pozisaun nu’udar Prezidente atu hala’o knaar Prezidente CI durante loron balun, hahú tuku 9.30 AM to’o 12.00 OTL.

Iha oportunidade ne’e, Claudia Ximenes hala’o knaar nu’udar Prezidente Conselho de Imprensa, halo enkontru ho parseiru CI nian no distribui livru Jornalizmu “Notísia Falsu & Dezinformasaun”.

Diretór Ezekutivu CI, Rigoberto Monteiro, introdús livru Jornalizmu “Notísia Falsu & Dezinformasaun,” katak, programa ohin bazeia ba pedidu Plan Internasionál, Girl Take Over hodi selebra Loron Mundial Labarik Feto ninian, tanba tópiku ba tinan ida ne’e ko’alia kona-ba Plataforma igitalizasaun online, entaun ami iha livru ne’ebé mak ami Produz parseria ho UNESCO ne’ebé mak relasaun ho selebrasaun mundiál ninian, ne’ebé Girl Take Over sei fahe livru ne’e ba parseiru Conselho de Imprensa sira.”

Membru CI, Expedito Dias Ximenes, agradese ba PLAN ba atividade annual ne’e no fó pontu de visa nu’udar ema mídia ba realizasaun atividade ne’e, “ha’u agradese tanba PLAN nia esforsu boot atu prepara joven sira liuliu joven feto sira ba futuru”.

Iha diskursu, Prezidente CI, Claudia Ximenes husu, “hamoris no garante biban ho leet ba feto no mane ho hanesan liuliu labarik feto sira atu asesu ba mídia sosiál ne’ebé seguru husi pornografia no informasaun falsu sira, husu mós garante no promove sidadaun sira nia direitu no liberdade fundamental.”

Partisipa iha atividade Girl Take Over maka Prezidente CI no Membru CI, Prezidente CI husi Girl Take Over, parseiru sira hanesan UNESCO, Plan Internasionál, Universitáriu sira, Xefe Mídia no Jornalista sira. (CI)