Previous Next

CI Realiza Retiru Annual

Balibó - Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) parseiru ho Centro Nasionál Chega (CNC), komemora Trajédia Balibó Five ba tinan 45, iha Postu Administrativu Balibó, Munisípiu Bobonaro hahú 13-17/10/2020.

iha loron 14/10/2020, CI realiza nia retiru annual, iha Suku Leo-Hitu, hodi ko’alia kona-ba progresu no dezafiu servisu CI iha tinan 2020.

Iha tempu hanesan vizita mós rate husi matebian Guilherme da Silva, nu’udar ativista no senior jornalista, rona mós istória kontribuisaun Senior Jornalista Guilherme liu husi nia papél hanesan jornalista no ativista ba libertasaun rai Timor. 

Iha tempu hanesan rona mos pedidu familia matebian atu asesu ba video pasadu kontribuisaun Senior Jornalista Guilherme no husu mos atu liu husi CI bele hatoo ba Governu hodi konsidera naran estrada ka fatin ruma iha Balibo ho naran matebian Guilherme bazeia ba kontribuisaun ne’ebe nia fo.

Atividade loron dahuluk ne’e partisipa husi Prezidente no Membru CI, Diretór Ezekutivu CI no funsionáriu CI ho total 47, feto 14 no mane 33 hamutuk ho família husi matebian Guilherme.


Imprimir   Email